Megosztás Facebook LinkedIn

Ellenőrzési irányok 2010. évre

Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény (a továbbiakban: Art.) 90. § (1) bekezdése szerint az állami adóhatóság - és a 90. § (9) bekezdése alapján a vámhatóság is - a kötelező ellenőrzéseken túli adóellenőrzési tevékenységét a vezetője által évenként február 20-áig közzétett ellenőrzési irányelv alapján végzi.

Az ellenőrzési irányelv az aktuális gazdasági folyamatokra, az adópolitikai célkitűzésekre, a jogszabályváltozásokra, a gazdálkodási típusokra, az adóbevételi érdekeket leginkább sértő magatartásformákra, illetőleg az adóbevételi szempontból legnagyobb kockázatot jelentő adózói csoportokra kiemelt figyelemmel szabályozza az ellenőrzési kapacitás felhasználását.

A környezetvédelmi termékdíj adóellenőrzések ellenőrzési irányelve

A Vám- és Pénzügyőrség 2010. évben adóellenőrzési terv alapján végzi a környezetvédelmi termékdíj adóellenőrzési tevékenységét. Az adóellenőrzési terv az Art. 90. § (6) bekezdésében szereplő célzott kiválasztási rendszerek alapján, elsősorban a kötelezettek által benyújtott bevallások, adatszolgáltatások feldolgozásából nyert információk és folyószámla adatok, továbbá a 2009. évben lefolytatott adóellenőrzések során feltárt jogsértések alapján a legnagyobb kockázatot jelentő mulasztásokra, mint a költségvetési bevételi érdekeket leginkább veszélyeztető jogsértésekre tekintettel került összeállításra. A vizsgálatok minél eredményesebb lefolytatása és a kockázati területek minél szélesebb körű feltárása érdekében - a célzott kiválasztási rendszerek mellett - a véletlenszerű kiválasztás módszerére is tekintettel voltunk.

Az adóellenőrzések elsődleges célja a környezetvédelmi termékdíjjal kapcsolatos adókötelezettségek megtartásának vizsgálata. A vizsgálatok kiterjednek a termékdíj alapjára, a befizetett termékdíj összegére, a mentesség jogszerű alkalmazására, a nyilvántartások vezetésének szakszerűségére, de az átvállalásokban szereplő adatok helyességére, valamint a központi költségvetést jogszerűen megillető, de nem realizálódott bevételek utólagos előírására és beszedésére is. Erre a célra szolgál a bevallás utólagos ellenőrzése, ami alapos, több adóévre kiterjedő revíziót tesz lehetővé, amelynek egyik sarkalatos része a termékdíj fizetési kötelezettség teljesítésének vizsgálata.

Az adóellenőrzések célja továbbá az adótörvényekben és más jogszabályokban előírt kötelezettségek teljesítésének, vagy elmulasztásának megállapítása - akár szándékos, akár nem -, és a feltárt hiányosságok esetén hatósági jogosítványok alkalmazásával intézkedni a törvényes állapot helyreállítására. Az adóellenőrzésnek hatékonyan kell feltárni a különböző adókikerülő magatartási formákat, emellett fontos, hogy megfelelő kommunikációval, segítő vizsgálatokkal a vámhatóság előmozdítsa a helyes adózási gyakorlat kialakítását. E célok megvalósítása, valamint az ellenőrzési kapacitás optimális felhasználása szükségessé teszi, hogy az átfogó adóellenőrzések mellett az egyes részkötelezettségekre fókuszáló célellenőrzésekkel is éljen a vámhatóság.

Emellett 2010. évben meg kell határozni a következő évek adóellenőrzéseit előkészítő adatgyűjtések főbb irányait. Az erre vonatkozó szempontrendszer kijelölése szintén az ellenőrzési terv részét képezi. A szempontok megadásánál alapvető fontossággal bírt, hogy a vámhatóság az Art. szerinti ellenőrzések célját - többek között - az adatok gyűjtését célzó ellenőrzésekkel valósíthatja meg. Ennek érdekében az Art. 119. § (2) bekezdés c) pontja szerint az adatgyűjtésre irányuló ellenőrzés keretében a vámhatóság többek között az adózó megrendelői köréről, a tapasztalható forgalmi viszonyokról is gyűjthet adatokat. E felhatalmazásban foglaltak alkalmazása során a vámhatóság a gyakorlatban az adózó üzleti partnereinek (megrendelői körének) adatait az adózó bevallásaiban, adatszolgáltatásaiban illetve nyilatkozataiban közölt adatok hitelességének megállapítása érdekében gyűjti.

Az előbbiek okán, az átfogó vizsgálatokra vonatkozóan a 2010. évi adóellenőrzési terv a kockázatot képviselő kötelezettek közül a bevallás utólagos vizsgálatára irányuló adóellenőrzéseket 60 %-ban rögzíti. A célellenőrzéseket - beleértve a kiutalás előtti ellenőrzéseket is - meghatározott arányszám és szempontrendszer alapján úgy folytatja le a vámhatóság, hogy az előirányzott összes ellenőrzési esetszámnak és az ellenőrzési tervben megjelenő feladatnak - a 2010. évre országosan tervezett 200 db adóellenőrzésnek - a 40%-át jelenti.

2010. évben a vámhatóság tervszerűen végrehajtandó környezetvédelmi termékdíj adóellenőrzéseinél kiemelt cél a költségvetési bevételi érdekeket leginkább veszélyeztető jogsértések, adókikerülési módok minél szélesebb körű feltárása, és ezáltal az adóhiány realizálása. Erre tekintettel a terv szerinti környezetvédelmi termékdíj adóellenőrzések 2010. évi ellenőrzési irányelve az alábbi kiemelt vizsgálati területeket/témákat tartalmazza:

1. termékpályák:

 • csomagolás/kereskedelmi csomagolás;
 • elektromos, elektronikai berendezés;
 • reklámhordozó papír;

2. a fizetési kötelezettség mértékét érintő területek:

 • „nullás" bevallást benyújtó kötelezettek;
 • a legtöbb termékdíjat fizető gazdálkodók;
 • a termékdíjas jogszabályok szerinti visszaigénylés, valamint mentesség, kedvezmény igénybevétele;
 • újrahasználathoz kötődő levonás;

3. a termékdíj fizetésre kötelezett személyek:

 • import ÁFA önadózók;
 • szerződéssel átvállalók;
 • gyártók, bérgyártók;

4. egyéb:

 • a képviseleti szabályok;
 • többszöri telephely/ székhelyváltoztatást bejelentő kötelezettek;
 • átalakuló, kezdő/megszűnő vállalkozások.

Forrás: www.termekdijinfo.hu

© 2010 Hunder - All rights reserved