Megosztás Facebook LinkedIn

Sporttámogatás változása - Évközi adótörvény változások 2010

A sporttal összefüggő egyes törvények módosításáról szóló 2010. évi LXXXIII. törvény (módtvI.). kihirdetése 2010. augusztus 10-e, de a társasági adótörvényt és az illetéket módosító előírásai az Európai Bizottság jóváhagyó határozata meghozatalának napját követő 15. napon lépnek hatályba, tekintettel arra, hogy e módosítás támogatást tartalmaz, amelynek nyújtásához meg kell kérni az Európai Bizottság jóváhagyását.


Sporttámogatás

A módtvI. két kérdésről rendelkezik, adókedvezményről, illetve a nyújtott támogatás elismert költségként történő meghatározásáról

Adókedvezmény

Adókedvezményt a látvány-csapatsportot támogató adózó vehet igénybe, a támogatott által kiadott támogatási igazolás alapján, a támogatási igazolásban szereplő összegig.

Az adókedvezmény a támogatás juttatása évének és az azt követő három adóévnek az adójából vehető igénybe, legfeljebb az adó 70 %-áig.

A rendelkezés alkalmazásában látvány-csapatsport: a labdarúgás, a kézilabda, a kosárlabda, a vízilabda, a jégkorong sportág.

A látvány-csapatsport támogatásának az a támogatás minősül, amelyet az adózó visszafizetési kötelezettség nélkül nyújt pénzben vagy térítés nélküli eszköz átadással, vagy térítés nélkül nyújtott szolgáltatás formájában:
•-         a látvány-csapatsport országos sportági szakszövetsége részére,
•-         a szakszövetség tagjaként működő sportszervezet részére,
•-         a látvány-csapatsport fejlesztése érdekében létrejött közhasznú alapítvány részére.

A támogatást a kedvezményezettek a következő célra használhatják fel:
•-        az országos sportági szakszövetség az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, vagy tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
•-        a sportszervezet a személyi jellegű ráfordításaira vagy tárgyi eszköz beruházásra, felújításra,
•-        a közhasznú alapítvány az utánpótlás-nevelési feladatainak ellátására, személyi jellegű  ráfordításaira, vagy tárgyi eszköz beruházásra.

Ha a kedvezményezett a sportszervezet, akkor további feltétel, hogy
•-   a támogatás nyújtásakor az országos sportági szakszövetség országos hivatásos vagy vegyes (nyílt) versenyrendszerében (nemzeti bajnokság) a sportág versenyszabályzata szerinti legmagasabb két osztály egyikében vegyen részt vagy
•-   valamely felsőoktatási intézménnyel kötött együttműködési megállapodás alapján biztosítja a felsőoktatási intézmény keretei között szervezett sporttevékenység ellátását azzal, hogy egy felsőoktatási intézmény csak egy sportszervezettel köthet együttműködési megállapodást, és a sportszervezet az országos sportági szakszövetség országos hivatásos, vegyes (nyílt) vagy amatőr versenyrendszerének (nemzeti bajnokság) valamelyik osztályában részt vesz;

Támogatás igazolás nem adható ki olyan adózónak, amely a támogatott kapcsolt vállalkozása.

Nem állíthat ki támogatás igazolást a kedvezményezett, ha 
•- lejárt köztartozása van, vagy
•- a korábban kapott állami támogatással megfelelő módon nem számolt el, vagy
•- működését a bíróság felfüggesztette, vagy megszüntetésére eljárás van folyamatban.

A támogatási igazolások összértéke nem haladhatja meg a támogatott szervezet utánpótlás fejlesztésre fordított igazolt kiadásainak 100 százalékát, tárgyévi személyi jellegű ráfordítása 50 százalékát, a tárgyévi beruházási, felújítási érték 80 százalékát.

Az adókedvezmény a módtvI. törvény adókedvezményre vonatkozó rendelkezéseinek  hatályba lépését követően nyújtott támogatás alapján érvényesíthető. Nem vehet azonban igénybe adókedvezményt az állami és többségében állami tulajdonban lévő támogató.

Ha a támogatást a kedvezményezett sportcélú ingatlan beruházásra kapja, akkor a beruházás üzembe helyezését követő 15 évben az ingatlan sportcélú üzemeltetését fenn kell tartani, valamint erre az időtartamra - a beruházás üzembe helyezését követő 30 napon belül - a Magyar Állam javára az ingatlan-nyilvántartásba elidegenítési és terhelési tilalmat kell bejegyeztetnie az adókedvezmény mértékéig Ez utóbbi alól a sportpolitikáért felelős miniszter kérelemre egyedi döntéssel felmentést adhat, ha az nem veszélyezteti az ingatlan sportcélú hasznosításának fenntartását. A támogatási igazolás kiállítója az első támogatási igazolás kiállítását követő 4. év végéig köteles a tárgyi eszközt üzembe helyezni a támogatás és annak járulékai Magyar Állam részére történő megfizetése terhével.

A támogatás címen elszámolt ráfordítás elismert költség

A támogatás (juttatás) következtében felmerült költség, ráfordítás a vállalkozási tevékenység érdekében felmerült költségnek minősül, azáltal, hogy a társasági adótörvény 3. számú mellékletének 15. pontját a módtvI. kiegészíti a látvány-csapatsport  támogatásának minősülő ráfordítással.

© 2010 Hunder - All rights reserved